هاست بک آپ

Backup-50GB

Backup-50GB
فضا 50 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
بک آپ گیری ندارد
و سایر امکانات لازم...

  • دایرکت ادمین کنترل پنل
Backup-100GB

Backup-100GB
فضا 100 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
بک آپ گیری ندارد
و سایر امکانات لازم...

  • دایرکت ادمین کنترل پنل
Backup-400GB

Backup-400GB
فضا 400 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
بک آپ گیری ندارد
و سایر امکانات لازم...

  • دایرکت ادمین کنترل پنل
Backup-500GB

Backup-500GB
فضا 500 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
بک آپ گیری ندارد
و سایر امکانات لازم...

  • دایرکت ادمین کنترل پنل
Backup-2TB

Backup-500GB
فضا 2048 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
بک آپ گیری ندارد
و سایر امکانات لازم...

  • دایرکت ادمین کنترل پنل
Backup-1TB

Backup-1TB
فضا 1024 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
بک آپ گیری ندارد
و سایر امکانات لازم...

  • دایرکت ادمین کنترل پنل
Backup-300GB

Backup-300GB
فضا 300 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
بک آپ گیری ندارد
و سایر امکانات لازم...

  • دایرکت ادمین کنترل پنل
Backup-200GB

Backup-200GB
فضا 200 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
بک آپ گیری ندارد
و سایر امکانات لازم...

  • دایرکت ادمین کنترل پنل